هاست VIP

هاست 500 مگابایت

فضا 500 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
تمدید سالانه

هاست 1000 مگابایت

فضا 1000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
تمدید سالانه

هاست 2000 مگابایت

فضا 2000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
تمدید سالانه

هاست 3000 مگابایت

فضا 3000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
تمدید سالانه

هاست 5000 مگابایت

فضا 5000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
تمدید سالانه