هاست نرمال

هاست 500 مگابایت

فضا 500 MB
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل آنی بله
Email 1 عدد
FTP 1 عدد
Mysql 1 عدد
addon domain ندازد
park domain ند ارد
ساب دامین ندارد
تمدید سالانه

هاست 1000 مگابایت

فضا 1000 MB
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل آنی بله
Email 10 عدد
FTP 5 عدد
Mysql 10 عدد
addon domain ندازد
park domain ند ارد
ساب دامین 5 عدد
تمدید سالانه

هاست 2000 مگابایت

فضا 2000 MB
پهنای باند 35 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل آنی بله
Email 100 عدد
FTP 5 عدد
Mysql 50 عدد
addon domain 5 عدد
park domain دارد
ساب دامین 20 عدد
تمدید سالانه

هاست 3000 مگابایت

فضا 3000 MB
پهنای باند 45 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل آنی بله
Email 100 عدد
FTP 5 عدد
Mysql 50 عدد
addon domain 8 عدد
park domain دارد
ساب دامین 20 عدد
تمدید سالانه

هاست 5000 مگابایت

فضا 5000 MB
پهنای باند 65 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل آنی بله
Email 500 عدد
FTP 5 عدد
Mysql 50 عدد
addon domain 10 عدد
park domain دارد
ساب دامین 20 عدد
تمدید سالانه